บ้านบุเปือย

บุระเบ๊ะ เป็นภาษาส่วย เป็นคนเผ่าๆหนึ่งในสมัยนั้น มีภาษาเป็นของตนเองแต่ไม่ปรากฏมีตัวหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คนส่วยเดิมเป็นคนโกยหรือคนกวย