ผ้ากาบบัว “Kabbaw” fabric จังหวัดอุบลราชธานี

ผ้ากาบบัว “Kabbaw” fabric จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เมืองบัวบานแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าพื้นเมืองมาช้านาน ชื่อเสียงของผ้ากาบบัวแห่งอุบลราชธานี ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผ้าที่มีความประณีตงดงาม อันมีที่มาจากลวดลายของกลีบบัว แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รังสรรค์บรรจงออกมาเป็นลวดลายอันวิจิตร สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด บรรพบุรุษของชาวเมืองอุบล สืบเชื้อสายมาจากนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ได้ปรากฏชื่อ ผ้ากาบบัว อยู่ในวรรณกรรมโบราณ เล่ากันว่าเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมเจ็ดสี มีสีเหลือบไล่เรียงกันคล้ายสีของกลีบดอกบัว ซึ่งผ้ากาบบัวอาจทอด้วยฝ้ายหรือไหมเป็นผ้าที่มีลักษณะรวมเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าพื้นเมืองอุบลมารวมไว้หลายชนิดได้แก่ลักษณะของซิ่นทิว มับไม มัดหมี่ ผ้าขิดหรือจก การจกเป็นการตกแต่งให้ผ้ากาบบัวมีความวิจิตรงดงามยิ่งขึ้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผ้ากาบบัว ผ้ากาบบัวจก และผ้ากาบบัวคำ

ลวดลายการทอ

ผ้ากาบบัว หมายถึง ผ้าทอที่ใช้เส้นด้ายยืนอย่างน้อย 2 สี ทอเป็นพื้นลายริ้วตามลักษณะซิ่นทิวและใช้เส้นด้ายพุ่งทอเป็นลาย คั่นด้วยหางกระรอก(ควบเส้น) มัดหมี และขิด
ผ้ากาบบัวจก เป็นผ้ากาบบัวที่เพิ่มการจกลาย เป็นลวดลายกระจุกดาว (เกาะลายดาว) อาจจกเป็นบางส่วนหรือจกทั่วทั้งผืน เพื่อสืบทอด“ซิ่นหัวจกดาว” ของสตรีชั้นสูงของเมืองอุบล
ผ้ากาบบัวคำ หมายถึง ผ้าทอที่มีหรือไม่มีลายริ้วก็ได้ เป็นผ้ายกหรือผ้าขิดด้วยไหมคำ(ดิ้นทอง)อาจสอดแทรกด้วยไหมเงิน หรือไหมสีต่างๆอันเป็นผ้าที่ต้องใช้ความประณีตในการทออย่างสูงใช้ในโอกาสพิเศษ

City of the blooming lotus, Ubon Ratchathani has long been famous for its weaving of indigenous fabric. The reputation of Kabbaw fabric is widely recognized as the exquisite fabric due to the lotus petal motifs, representative of the local wisdom intricately created elaborate patterns unique of Ubon Ratchathani, passing down from generations and has now been the province's 5 star OTOP The ancestors of Ubon Ratchathani descended from the city of Nakhon Kheun Khan Kabkaew Bua Ban Kabbaw fabric appeared in ancient literature as a fabric woven in 7-colored silk, with gradients of color similar to those of the lotus petals. Called in the northeast as Kabbaw able to be woven from cotton or silk, the fabric is a combination of the local fabric outstanding features, namely sinh row, thread doubling, ikat, and patterns. Patterned fabrics help enrich Kabboa fabric, classified into three categories: cotton Kabbaw cloth, Kabbaw fabric and Kabbaw Kham fabric

Weaving Patterns

Cotton Kabbaw cloth refers to the weaving of at least two colors vertical threads woven into the patterns following the sinh with threads pushed out to present patterns interrupted by double-threaded weaving, ikat and penetrated pattern. Kabbaw fabric is the Kabbaw cloth added with a cluster of stars, whose weaving may be done either partially or entirely. This is to maintain the "Star-Patterned Woven Sarong" belonging to the Ubon Ratachathani's lady aristocrats. Kabbaw Kham refers to the woven fabric with or without stripes. Brocaded with golden silk (gold thread) interspersed with silver or other colored thread, it requires stringent weaving and is used on special occasions.